Regulamin sklepu internetowego suszarkidobutow.pl

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie należącym do F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski.

Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem www.suszarkidobutow.pl Kupujący  oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu.

II. Właściciel sklepu internetowego

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem  www.suszarkidobutow.pl  jest firma:

F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski

z siedzibą:

Bukietowa 14

43-302 Bielsko-Biała

NIP: 547-012-43-06

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.suszarkidobutow.pl

III. Ceny zawarte w sklepie

Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

Wszystkie ceny znajdujące się na stronie www.suszarkidobutow.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Ceny towarów podane na stronie www.suszarkidobutow.pl nie zawierają kosztów wysyłki.

IV. Zamówienia i dostawa

Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie www.suszarkidobutow.pl, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną email.

Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym - sklepem www.suszarkidobutow.pl

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.

Firma F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.

Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar na poprzez:

-przelew bankowy na konto firmy,

-płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).

Podczas odbioru zamówienia ze sklepu  należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan jej paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.

Firma F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów przesyłki poniesionych w związku z transportem zamówionych towarów w przypadku nie odebrania przez Zamawiającego.

V. Zwroty towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie sklep.elektrowarm.com bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email. Wzór pisma znajduje się poniżej.

Firma F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Zwrotowi podlegają koszty dostawy do Klienta oraz koszt zamówionego produktu. Koszt odesłania produktu do sklepu pokrywa Kupujący.

VI. Reklamacje

Wszystkie produkty będące w ofercie www.suszarkidobutow.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

Firma F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku gdy dany produkt posiadał wadę techniczną, oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.

Reklamowany produkt należy wysłać na adres firmy Firma F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski.

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez Firma F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski.

Firm Firma F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

Opis procedury reklamacyjnej, oraz prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@suszarkidobutow.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, oryginał dokumentu zakupu, kartę gwarancyjną, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VII. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@suszarkidobutow.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

 

F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski

ul. Bukietowa 14

43-302 Bielsko-Biała

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Zwracany towar musi być oryginalnie zapakowany w stanie nie budzącym wątpliwości co do jego używania przez klienta, oraz musi zawierać oryginał dokumentu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bielsku-Białej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), sklep internetowy www.suszarkidobutow.pl F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski, zwanym dalej Sprzedawcą, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Klienta oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę, a także przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, ul.Bukietowa 14, 43-302 Bielsko-Biała drogą elektroniczną poprzez: info@suszarkidobutow.pl lub pisemnie na adres F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski ul.Bukietowa 14, 43-302 Bielsko-Biała.

2. Wskazanie administratora 

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest F.H.P.U. EPS Piotr Senkowski ul.Bukietowa 14, 43-302 Bielsko-Biała, NIP: 5470124386.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, wystawiania dowodów księgowych oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celach zgodnych z przepisami prawa.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

4. Obowiązek podania danych osobowych Sprzedawcy

Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia realizację zamówienia Klienta.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta mogą one być udostępniane:

·  podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa
·  podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Klientem umów, w tym Poczta Polska,          firma kurierska DPD Sp. Z o.o.
·  podmiotom wspierającym Sprzedawcę w jego procesach biznesowych

6. Okresy przetwarzania danych osobowych

 

Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania, przenoszenia lub żądania ich usunięcia (tzw. „prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 33/8169927, 605601110, 605601120 lub drogą elektroniczną na adres: info@suszarkidobutow.pl

 

 

Suszarki – grzałki ELEKTROWARM jako akcesoria sportowe doskonale nadają się na wyjazdy narciarskie, snowboardowe, rowerowe eskapady. Ze względu na niewielkie gabaryty oraz cichą, skuteczną pracę, grzałka – suszarka ELEKTROWARM staje się świetnym prezentem okolicznościowym, świątecznym, mikołajkowym, gadżetem reklamowym.
Polityka cookie: Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.